SAJ Member Corporation

Naikai Zosen Corporation


Head Office and Setoda Shipyard

226-6, Sawa, Setoda-cho, Onomichi, Hiroshima 722-2493, Japan
Tel: +81-845-27-2111


Innoshima Shipyard

2418-2, Innoshima, Habu-cho, Onomichi, Hiroshima 722-2393, Japan
Tel: +81-845-22-9311


Tokyo Branch

26-3, MInamioi 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0013, Japan
Tel: +81-3-3761-6926